top of page
Banner edge

NỘI QUI QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH WEBSITE

HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA - VIỆT NAM CỘNG HÒA

****

TỔNG QUÁT

 

Theo yêu cầu của Tập Thể Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa (HVCSQG-VNCH), một Trang Nhà (Website) HVCSQG-VNCH có tên domain là hocviencsqg-vnch.org được sử dụng làm Tiếng Nói Chính Thức Chung của Đại Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH.

 

QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH

 

Việc Quản Trị và Điều Hành Trang Nhà HVCSQG được quy định như sau:

 

A. Quản Trị:

Trang Nhà HVCSQG-VNCH được đặt dưới sự quản trị của tập Thể Cựu SVSQ Học Viện CSQG. Tuy nhiên vì chưa có một tổ chức chung cho Tập Thể Cựu SVSQ Học Viện nên Các Đại Diện Khóa sẽ tạm thời đảm nhận trách nhiệm giám sát này.

Việc quản trị cũng được đặt dưới sự Cố Vấn và Giám Sát của Niên Trưởng Trần Minh Công, Nguyên Viện Trưởng Học Viện CSQG, cùng một số Niên Trưởng và Cựu Giảng Sư Học Viện

 

B. Điều Hành:

Các Đại Diện Khóa ủy nhiệm việc điều hành trang nhà HVCSQG cho một Ban Điều Hành gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên có khả năng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm do các Ban Đại Diện Khóa tuyển chọn trong số các Cựu SVSQ và hậu duệ CSQG.

Ban Điều Hành có nhiệm vụ thiết lập và điều hành trang nhà HVCSQG với các công tác chính yếu như sau:

  1. Về Nội Dung: Một (01) Trưởng Ban Điều Hành có nhiệm vụ sưu tầm, biên tập, hiệu đính (edit) các bài viết, tài liệu, tin tức, hình ảnh, video có nội dung nêu cao chính nghĩa VNCH và màu cờ sắc áo CSQG của các tác gỉa trong và ngoài lực lượng Cảnh Sát, đặc biệt là của các cựu SVSQ Học Viện. Trang nhà HVCSQG tuyệt đối không phổ biến những bài viết, tài liệu tuyên truyền hay làm lợi cho cộng sản, nhưng sẵn sàng cổ võ đăng tải những bài viết, tài liệu chống những tà thuyết và chế độ độc tài, đảng trị Cộng sản; Trang nhà HVCSQG không cổ võ hay ủng hộ cho một đảng phái chính trị nào nhưng sẽ ủng hộ những bài viết có lập trường chính trị chánh đáng, không đả kích, mạ lỵ bất cứ cá nhân nào.

  2. Về Kỹ Thuật: Một (01) hay nhiều thành viên trong Ban Điều Hành (BĐH) am tường về kỹ thuật điện toán và thiết kế website có nhiệm vụ trợ giúp cho BĐH và đặt dưới sự điều động và yêu cầu của Trưởng BĐH để thiết kế, điều chỉnh và đăng tải bài vở, tài liệu lên trang nhà HVCSQG.

  3. Về Tài Chánh: Một (01) thành viên trong BĐH đảm nhiệm chức vụ Thủ Quỹ có nhiệm vụ quản lý các khoản chi thu do các mạnh thường quân đóng góp để yểm trợ cho các chi phí về niên liễm và bảo dưỡng trang nhà HVCSQG.

 

C. Chấm dứt Nhiệm Vụ:

Các thành viên BĐH kể cả Trưởng Ban được sự tín nhiệm đề cử của Tập Thể Cựu SVSQ/HVCSQG hoặc các Ban Đại Diện Khóa có thể xin từ nhiệm hoặc bị buộc từ nhiệm vì thiếu khả năng hoặc không thực hiện đúng hay vi phạm những quy định được ấn định trong Nội Quy này. Trong trường hợp này, BĐH và Ban Quản Trị sẽ tuyển chọn và đề nghị một cá nhân khác thay thế trong thời gian sớm nhất.

***

Bản Nội Quy này đã được NT Cựu Viện Trưởng Học Viện CSQG Trần Minh Công chuẩn thuận và đa số các Đại Diện Khóa HVCSQG duyệt và thông qua.

 

California, ngày 01 tháng 8 năm 2021

 

.......................

 

NHỊP CẦU LIÊN LẠC

 

  • Ban Cố Vấn: NT Trần Minh Công - NT Trần Quan An - GS Trần An Bài

  • Ban Quản Trị: Gồm các Đại Diện Khóa BTV/TSV và Khóa SQ/CSQG: Nhữ Đình Toán (K1) - Lê Sỹ Tài (K2) - Nguyễn Ngọc Tuấn (K3) - Đỗ Xuân Đào (K4.BTV) - Liu Hậu Sâm (K4/72) - Võ Như Lăng (K5.BTV) - Nguyễn Doãn Hưng (K6) - Phan Thanh Thắng (K7) - Hà Đình Huy (K8) - Từ Tấn Bình (K9) - Tôn Thất Khôi (K10).

  • Ban Điều Hành:

- Trưởng Ban: Nhữ Đình Toán

- Phụ Tá: Thái Văn Hòa

- Thủ Quỹ: Lê Văn Thụy

- Kỹ Thuật: KS Nguyễn Văn Khôi - Cô Nguyễn Ngọc Nhung (Cựu HS Trung Thu) -  Nguyễn Văn Thành (GV Đại Học CalPoly, Hậu Duệ)

***

Liên lạc: Mọi ý kiến đóng góp hoặc thư từ, bài vở xin gởi về địa chỉ email:  toan_nhu91@yahoo.com hay thaivanhoa05@yahoo.com

bottom of page