top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

CHẾ ĐỘ CÔNG AN TRỊ

Ông tướng công an như trụ vương

Có bầy thuộc hạ đứng đầy đường

Tô Lâm miệng đớp bò vàng dát

Bộ trưởng răng nhe máu đỏ hường

Quan cán gian tham sung sướng hưởng

Nhân dân mạt kiếp thảm thê lương

Công an cảnh sát lưu manh trị

Đảng của cáo Hồ lũ bất lương!


Tuyến Lê Sydney

hive-didver6.gif
bottom of page