top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

HÃY MAU CỨU NƯỚC

Thệ tâm thiên địa phi trường xích,

Thiết xỉ giang san mãn thiệt hồng.


Kẻ thù nhất định sẽ tàn vong,

Đứng dậy cùng chung một tấc lòng.

Già trẻ đòi về nguyên biển đảo,

Gái trai giành lại vẹn non sông.

Tự Do dẫu phải phơi xương trắng,

Độc Lập dù cho trải máu hồng.

Tổ Quốc hồn thiêng đang réo gọi,

Ai người dân Việt có nghe không?


Ai người dân Việt có nghe không?

Đất nước lâm nguy bởi  giặc hồng.

Cộng rước Tàu man dâng lãnh thổ,

Chệt vào Nam Việt cướp non sông.

Nhìn quân phản trắc hờn căng mắt,

Thấy lũ gian manh hận ngập lòng.

Nào hãy vùng lên mau cứu nước,

Xin đừng vô cảm, sống nô vong.


Lệ-Khanh

hive-didver6.gif
bottom of page