top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

HỜN VONG QUỐC

Ly khách bao năm sống dãi dầu
Mối hờn vong quốc gửi về đâu?
Tang thương từ độ tràn sông núi
Chiến mã bên trời mỏi vó câu
Ai khóc đời tàn trong ngõ hẹp (1)
Ta về bóng đổ giữa đêm thâu
Ngậm ngùi nhớ lại dòng thơ cổ:
Thù trả chưa xong, bạc mái đầu (2)


Nguyễn Kinh Bắc

(1) Đời tàn trong ngõ hẹp: Thơ Vũ Hoàng Chương
(2) Thù trả chưa xong, đầu đã bạc: Thơ Đặng Dung

hive-didver6.gif
bottom of page