top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

NÉN TÂM HƯƠNG

Trời sầu nhỏ lệ đẫm hơi sương,

Đảo chánh! Chao ôi quá đoạn trường.

Dưỡng tử tham tiền mưu sát phụ,

Nô tài hám lợi phá triều cương.

Công Bằng, Nhân Ái giờ vô nghĩa,

Tiết Trực, Tâm Hư đã lạc đường.

Năm thập niên dư còn vọng tưởng,

Thương Người, xin gửi nén tâm hương!


Lệ Khanh

hive-didver6.gif
bottom of page