top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

SAO CHƯA CỨU NƯỚC?

Gươm đàn quảy gánh mãi đang chờ,

Quang phục con đường ắt phải mơ.

Thôi thúc, lòng son luôn nổi sóng,

Nêu cao, chí cả há đâu mờ.

Cành Nam chim Việt hằng ghi nhớ,

Dẫu chết thân tằm vẫn nhả tơ.

Nhắn hỏi anh hùng trong bốn biển:

Sao chưa cứu nước? Đợi bao giờ?


Lệ-Khanh

hive-didver6.gif
bottom of page