top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

TỔ QUỐC LÂM NGUY

Tổ Quốc Lâm Nguy! Quá rõ ràng,

Giặc thù truyền kiếp lại đưa sang.

Hung hăng "kẻ cả" phường du thủ,

Ngạo ngược "đàn anh" lũ cái bang.

Bán nước, đảng viên đầy túi bạc,

Buôn dân, lãnh tụ nặng rương vàng.

Việt gian cộng sản mau bừng tỉnh,

Tội ác tầy trời, họa chuốc mang.


Tội ác tầy trời, họa chuốc mang,

Hãy mau từ đảng, bỏ sao vàng.

Bởi Hồ cõng rắn theo Tàu cộng,

Vì Trọng lòn trôn bám Hán bang.

Quỳ lụy chắc gì yên tánh mạng,

Tay sai đâu thể mãi giàu sang.

Ngu si chẳng hiểu đời nô lệ,

Tôi mọi mà mong được rỡ ràng?!


LỆ-KHANH

hive-didver6.gif
bottom of page