top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

THÁNH RẮC MUỐI

Há mỏ ra đi ta đút cho

Nghe danh thực khách một quan bò (bò đỏ)

Vươn vai vỗ ngực người vô sản

Ăn thịt dát vàng lũ mặt mo

Dân đói mặc dân dân phải chịu

Cán giàu kệ cán cán xài to

Nghe trong thiên hạ ai bàn tán

Bắt hết còng tay nhốt hỏa lò


Trần Pháp (MA)

hive-didver6.gif
bottom of page