top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

XUÂN ĐẤT KHÁCH

Hoa chào nắng ấm báo tin xuân

Đếm tuổi, chao ơi quá lục tuần

Xem ảnh chẳng quên ngày nhập ngũ

Nghe đàn lại ngỡ khúc hành quân

Trông vời quê cũ mà hoe mắt

Ngâm mãi thơ suông đã lạc vần

Tháng lụn năm tàn theo giấc mộng

Nghĩ càng thẹn với khách kinh luân


Nguyễn Kinh Bắc
hive-didver6.gif
bottom of page