top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

Thơ Xướng Họa

Uy hùng diễm lệ đẹp kiêu sa

Biểu tượng quê hương thật đậm đà:

"Sọc đỏ ba miền chung huyết thống

Nền vàng một nước cùng màu da"

Thương yêu, trân trọng như châu báu

Kính quý, tôn vinh tựa ngọc ngà

Quốc túy, quốc hồn bao thế hệ

Muôn đời ngự trị cõi lòng ta!


Thanh Hoàng

Cờ vàng lịch sử mãi trong ta,

Trân quý còn hơn ngọc với ngà.

Phạt Bắc, Lạc Hồng nêu chính khí,

Đuổi Tàu, Đại Việt tỏ màu da.

Trí cao, Hưng Đạo dùng mưu kế,

Đảm lược, Quang Trung dụng thế đà.

Tổ quốc bốn nghìn năm giữ vững,

Đất liền, Đông hải... với Hoàng Sa.


Lệ Khanh

QUỐC KỲ VNCH

LÁ CỜ THIÊNG

hive-didver6.gif
bottom of page