top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / THƠ

Thơ Xướng Họa

Rồi có khi nào ngọn gió đông.

Thổi phăng tơi tả lá cờ hồng.

Đến thời lịch sử sang trang mới.

Là lúc tà quyền phải mạng vong.

Nô Hán co ro như sốt rét.

Đồng bào nổi dậy tợ cơn giông.

Quê hương quang phục xua tăm tối.

Xây dựng non sông triệu tấm lòng ….


Lâm Hoài Vũ

Nov 07 , 2021

Cầu Trời cho nổi gió sang đông

Quét sạch quăng đi dấu đỏ hồng

Chính nghĩa Quốc Gia bị truất phế

Tự Do Dân chủ phải lưu vong!

Độc tài thái thú gây tai ách

Xã nghĩa tay sai tạo bão giông

Đoàn kết đồng tâm tiệu diệt Cộng

Cờ Vàng dựng lại quyết chung lòng.


Camthành Nov 7th, 2021

Tha Nhân góp họa với LHV

SẼ CÓ NGÀY

CỜ VÀNG DỰNG LẠI

hive-didver6.gif
bottom of page