top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THA NHÂN

(Vinh Danh Sĩ Quan CSQG Nguyễn văn Long)


ANH luôn tận tuỵ trong công việc

HÙNG khí dẫn đầu mọi tác phong

TỬ quyết hy sinh, ngay phút tử*

KHÍ hào tỏa sáng mạng đành vong

HÙNG oai trước tượng*, tay chào biệt

BẤT kể thân nhân đạn sẵn nòng

TỬ để hòa chung cùng vận nước

Danh lừng Trung Tá NGUYỄN VĂN LONG!

bottom of page