top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THA NHÂN

Hướng về cố quốc chúc Quê Hương

Thoát cảnh lầm than nỗi đoạn trường

Dân Việt cầu mau qua khổ nhục

Giang Sơn xin chóng vượt tang thương

Con Hồng quyết chí xây tân tiến

Cháu Lạc kiên tâm dựng phú cường

Nòi giống Rồng Tiên ta đứng dậy

Chung tay quét cộng cứu Quê Hương!!


Camthành Jan 20th, 2022

Tha Nhân những ngày giáp Tết…

bottom of page