top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGUYỄN KINH BẮC

Ly khách bao năm sống dãi dầu
Mối hờn vong quốc gửi về đâu?
Tang thương từ độ tràn sông núi
Chiến mã bên trời mỏi vó câu
Ai khóc đời tàn trong ngõ hẹp (1)
Ta về bóng đổ giữa đêm thâu
Ngậm ngùi nhớ lại dòng thơ cổ:
Thù trả chưa xong, bạc mái đầu (2)


(1) Đời tàn trong ngõ hẹp: Thơ Vũ Hoàng Chương
(2) Thù trả chưa xong, đầu đã bạc: Thơ Đặng Dung

bottom of page