top of page
Banner edge

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THO 1.png
THO 2.png
LỆ KHANH

Trời sầu nhỏ lệ đẫm hơi sương,

Đảo chánh! Chao ôi quá đoạn trường.

Dưỡng tử tham tiền mưu sát phụ,

Nô tài hám lợi phá triều cương.

Công Bằng, Nhân Ái giờ vô nghĩa,

Tiết Trực, Tâm Hư đã lạc đường.

Năm thập niên dư còn vọng tưởng,

Thương Người, xin gửi nén tâm hương!

bottom of page