top of page
Banner edge

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THO 1.png
THO 2.png
TRẦN QUỐC NẠI

Bốn bảy năm tròn vẫn tối đen
Hỡi người con Việt nhớ hay quên?
Lô nhô nón cối đi ngơ ngáo
Lúc nhúc dép râu bước láo liên
Nay đã giày Tây mang áo vest
Và còn xe ngoại gắn ăng ten
Rõ ràng không thể ngồi yên được
Mà hãy đồng lòng cùng đứng lên./.

bottom of page