top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TRẦN PHÁP (MA)

Há mỏ ra đi ta đút cho

Nghe danh thực khách một quan bò (bò đỏ)

Vươn vai vỗ ngực người vô sản

Ăn thịt dát vàng lũ mặt mo

Dân đói mặc dân dân phải chịu

Cán giàu kệ cán cán xài to

Nghe trong thiên hạ ai bàn tán

Bắt hết còng tay nhốt hỏa lò

bottom of page