top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGUYỄN KINH BẮC

Hoa chào nắng ấm báo tin xuân

Đếm tuổi, chao ơi quá lục tuần

Xem ảnh chẳng quên ngày nhập ngũ

Nghe đàn lại ngỡ khúc hành quân

Trông vời quê cũ mà hoe mắt

Ngâm mãi thơ suông đã lạc vần

Tháng lụn năm tàn theo giấc mộng

Nghĩ càng thẹn với khách kinh luân

bottom of page