top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THANH HOÀNG

Ba tăng, ba nặng, ba thuyên giảm

Bệnh cúm chín ngày khổ lắm ru !!! T.H.


1

Đã ngừa, đã chủng vẫn còn đeo

Bệnh cúm ác ôn thật hiểm nghèo

Cúm cấu, cúm cào chân, gối mỏi

Cúm đay, cúm nghiến bụng, lưng eo

Cúm hành, cúm hạ thân mê mệt

Cúm chích, cúm châm xác tóp teo

Khổ lắm cuộc đời như chấm hết

May còn có vợ để mè nheo !!!
2

 May còn có vợ để mè nheo !!!

Nhõng nhẽo bị la mặt méo xèo

Lực yếu, sức tàn bèn giữ kẽ

Lời to, lệnh lớn cứ nghe theo

Nhạt nồng chén thuốc nào đưa đẩy?

Cay, đắng thìa cơm dám chống chèo?

Đa tạ vợ hiền không chán bỏ

Nghĩa tình nặng nợ phải sơn keo!!!

bottom of page