top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LỆ KHANH

1

Tổ Quốc Lâm Nguy! Quá rõ ràng,

Giặc thù truyền kiếp lại đưa sang.

Hung hăng "kẻ cả" phường du thủ,

Ngạo ngược "đàn anh" lũ cái bang.

Bán nước, đảng viên đầy túi bạc,

Buôn dân, lãnh tụ nặng rương vàng.

Việt gian cộng sản mau bừng tỉnh,

Tội ác tầy trời, họa chuốc mang.

2

Tội ác tầy trời, họa chuốc mang,

Hãy mau từ đảng, bỏ sao vàng.

Bởi Hồ cõng rắn theo Tàu cộng,

Vì Trọng lòn trôn bám Hán bang.

Quỳ lụy chắc gì yên tánh mạng,

Tay sai đâu thể mãi giàu sang.

Ngu si chẳng hiểu đời nô lệ,

Tôi mọi mà mong được rỡ ràng?!

bottom of page