top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGÔ ĐÌNH DIỆM - LÊ BẠCH LỰU - LÊ KHANH - TỪ PHONG

BÀI XƯỚNG

Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông,

Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không.

Xe muối nặng nề thương vó ký,

Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng.

Vá trời lấp biển, người đâu tá?

Bán lợi mua danh, chợ vẫn đông.

Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế,

Cấm sào đợi nước, thuở nào trong?

Ngô Đình Diệm (1953 )


BÀI HỌA 2

Gan vàng đem trải khắp non sông,

Quyền rộng chẳng màng, lợi cũng không.

Chí muốn dẹp tan quân cướp nước,

Lòng mong quét sạch lũ cờ hồng.

Tâm Hư, chói rạng vùng trời Bắc,

Tiết Trực, sáng ngời chốn biển Đông.

Một bọn phản thần mưu giết chúa,

Tham tiền nào biết đục hay trong!

Lệ Khanh

BÀI HỌA 1

Tiết thắm lòng son rạng núi sông,

Quyền cao lộc trọng vẫn coi không.

Thương nhà vững dạ trông mây trắng,

Cứu nước bền gan chặn sóng hồng.

Lẫm liệt xua Gà chìm biển Bắc,

Hiên ngang đuổi Ó tếch trời Đông.

Quốc gia chính nghĩa, ghi công lớn,

Vằng vặc muôn đời, gương sáng trong!

Lê Bạch Lựu


BÀI HỌA 3

Ghé vai gánh vác nửa non sông,

Lèo lái thuyền Nam sóng gió không.

Đả Thực, giữ an bờ cõi Việt,

Bài Phong, tô điểm nước non Hồng.

Đêm lo ngăn cản thù phương Bắc,

Ngày tính canh chừng giặc hướng Đông.

Tế thế kinh bang tài xuất chúng,

Tiếc thay mầm vạ nảy từ trong!

Từ Phong

bottom of page