top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THANH HOÀNG - LỆ KHANH

QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA

Uy hùng diễm lệ đẹp kiêu sa

Biểu tượng quê hương thật đậm đà:

"Sọc đỏ ba miền chung huyết thống

Nền vàng một nước cùng màu da"

Thương yêu, trân trọng như châu báu

Kính quý, tôn vinh tựa ngọc ngà

Quốc túy, quốc hồn bao thế hệ

Muôn đời ngự trị cõi lòng ta!

Thanh Hoàng

LÁ CỜ THIÊNG

Cờ vàng lịch sử mãi trong ta,

Trân quý còn hơn ngọc với ngà.

Phạt Bắc, Lạc Hồng nêu chính khí,

Đuổi Tàu, Đại Việt tỏ màu da.

Trí cao, Hưng Đạo dùng mưu kế,

Đảm lược, Quang Trung dụng thế đà.

Tổ quốc bốn nghìn năm giữ vững,

Đất liền, Đông hải... với Hoàng Sa.

Lệ Khanh

bottom of page