top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LÂM HOÀI VŨ - CAM THÀNH

SẼ CÓ NGÀY

Rồi có khi nào ngọn gió đông.

Thổi phăng tơi tả lá cờ hồng.

Đến thời lịch sử sang trang mới.

Là lúc tà quyền phải mạng vong.

Nô Hán co ro như sốt rét.

Đồng bào nổi dậy tợ cơn giông.

Quê hương quang phục xua tăm tối.

Xây dựng non sông triệu tấm lòng ….

Lâm Hoài Vũ

Nov 07 , 2021

CỜ VÀNG DỰNG LẠI

Cầu Trời cho nổi gió sang đông

Quét sạch quăng đi dấu đỏ hồng

Chính nghĩa Quốc Gia bị truất phế

Tự Do Dân chủ phải lưu vong!

Độc tài thái thú gây tai ách

Xã nghĩa tay sai tạo bão giông

Đoàn kết đồng tâm tiệu diệt Cộng

Cờ Vàng dựng lại quyết chung lòng.

Camthành 

Nov 7th, 2021

Tha Nhân góp họa với LHV


bottom of page