top of page
Banner edge

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: Thân Mẫu của Chiến hữu NGUYỄN TẤN LỰC, Hội Trưởng Hội Ái Hữu L/L CSQG – VNCH Bắc California là Cụ Bà NGUYỄN VĂN TÁNH, Nhũ danh Trần Thị Hiệp, vừa từ trần tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (Nhằm ngày 3 tháng 7 năm Tân Sửu), hưởng Thượng Thọ 91 tuổi.


Chúng tôi, Toàn Thể Ban Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kỹ Thuật trang nhà Học Viện CSQG-VNCH xin chân thành phân ưu cùng C/H Nguyễn Tấn Lực và toàn tang quyến; Kính nguyện cầu cho Hương Linh Cụ Bà Nguyễn Văn Tánh, Nhũ Danh Trần Thị Hiệp sớm được Vãng Sanh Cực lạc.


RIGHT.png
bottom of page