top of page
Banner edge
LEFT.png

THEO AP

CÁC NHÀ KHOA HỌC NAM PHI TÌM THẤY TIN TỐT VỀ OMICRON MẶC DÙ SỐ CA TĂNG

South African scientists find good news with Omicron, despite rising cases


With more information  continuing to come out about the Omicron variant as research continues,  scientists in South Africa say it is the most contagious to hit the  country. Yet, it is causing fewer severe cases than other variants.


In Cape Town, South  Africa, where the nation is experiencing its fourth wave of COVID-19,  scientists are continuing to research the variant discovered more than  two weeks ago.


With Omicron being the  most infectious variant yet, COVID-19 testing sites in South Africa have  been swarmed after being empty only a few weeks ago, NPR reported.


Still, scientists are saying that this isn't the end.


"There is really no need  for alarm," South African Health Minister Dr. Joe Phaahla said to NPR.  "We expect this variant to behave the same way as the previous  variants."


Phaahla shared that he is  getting data from hospitals at the epicenter of the new wave, in the  Gauteng province, and most of the cases seen are mild, despite  hospitalizations going up, NPR reported.


He continued saying that  most people only spend a day or two in the hospital. In one of the  busiest hospitals, 79% of patients with COVID came to the hospital for a  completely different reason and tested positive during screening.


Epidemiologist Dr. Michael  Osterholm touched on this with News Talk 830 WCCO, sharing that he  thinks Omicron becoming the lead variant over Delta in the U.S. could be  a good thing.


"Wouldn't it be something  if mother nature gives us a virus that actually minimizes serious  illness, and it beats out the one that's killing us," Osterholm said.  "That's a possibility, I don't want to say that's going to happen, but  we're sure looking at it closely."


(By Matthew Perrone / AP)


GOOGLE DỊCH:


Các nhà khoa học Nam Phi tìm thấy tin tốt với Omicron, mặc dù số ca tăng

December 12, 20211:06 pm


Với nhiều thông tin tiếp  tục được đưa ra về biến thể Omicron trong quá trình nghiên cứu tiếp tục,  các nhà khoa học ở Nam Phi cho biết đây là biến thể dễ lây lan nhất tại  quốc gia này. Tuy nhiên, nó gây ra ít trường hợp nghiêm trọng hơn so  với các biến thể khác.


Tại Cape Town, Nam Phi, nơi quốc gia này đang trải qua đợt COVID-19 lần thứ tư, các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu biến thể được phát hiện cách đây hơn hai tuần.


Với Omicron là biến thể có  khả năng lây nhiễm cao nhất, các địa điểm thử nghiệm COVID-19 ở Nam Phi  đã bị tràn ngập sau khi trống chỉ vài tuần trước, NPR đưa tin.


Tuy nhiên, các nhà khoa học đang nói rằng đây không phải là kết thúc.


"Thực sự không cần thiết  phải báo động", Bộ trưởng Y tế Nam Phi, Tiến sĩ Joe Phaahla nói với NPR.  "Chúng tôi hy vọng biến thể này sẽ hoạt động giống như các biến thể  trước đó."


Phaahla chia sẻ rằng Ông  đang lấy dữ liệu từ các bệnh viện ở tâm điểm của đợt sóng mới, ở tỉnh  Gauteng, và hầu hết các trường hợp được thấy là nhẹ, mặc dù số ca nhập  viện tăng lên, NPR đưa tin.


Ông tiếp tục nói rằng: hầu hết mọi người chỉ dành một hoặc hai ngày trong bệnh viện.  Tại một trong những bệnh viện bận rộn nhất, 79% bệnh nhân mắc COVID đến  bệnh viện vì một lý do hoàn toàn khác và có kết quả dương tính trong  quá trình sàng lọc.


Tiến sĩ dịch tễ học Michael Osterholm đã đề cập đến điều này với News Talk 830 WCCO, chia sẻ rằng ông nghĩ rằng Omicron trở thành biến thể dẫn đầu so với Delta ở Hoa Kỳ có thể là một điều tốt.


Osterholm nói: “Sẽ  không phải là điều gì đó nếu mẹ thiên nhiên mang đến cho chúng ta một  loại vi-rút thực sự giúp giảm thiểu bệnh tật nghiêm trọng, và loại bỏ  loại vi-rút đang giết chết chúng ta”. "Đó là một khả năng, tôi không muốn nói điều đó sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi chắc chắn đang xem xét kỹ lưỡng."


(Tin của Matthew Perrone/AP)


bottom of page