top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / VĂN

TƯỞNG NIỆM PHAN CHÂU TRINH 1972-1926

Nguyễn Quý Đại K8

ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG ĐÒI HỎI DÂN QUYỂN và NHÂN QUYỀN


Tiểu sử

Phan Châu Trinh sinh tháng 8 năm 1872 (Nhâm thân) tại làng Tây-Lộc phủ Tam-Kỳ Quảng Nam. Ông xuất thân gia đình danh tiếng tại Tiên Phước, thân phụ ông Phan văn Bình làm quan chức Quản cơ sơn phòng (chức quan võ trong coi biên giới các vùng núi) thân mẫu bà Lê thị Chung, là con trai út, lập gia đình năm 1896 lúc 25 tuổi, vợ là Lê Thị Tỵ (1877-1914) người làng An Sơn, Tiên Phước. Phan Châu Trinh thi đỗ cử nhân năm 1900, Phó bảng 1901, năm 1903 làm quan ở Huế.


Bối cảnh lịch sử

Thực dân Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Việt. Ngày 05.07.1885 Tướng De Courcy đem đại quân đánh úp Kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết (1835-1913) xa giá vua Hàm Nghi (1872-1943) ra khỏi Kinh thành.


Các đạo quân De Courcy chỉ huy đuổi theo truy lùng. Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy đến Tân Sở (QuảngTrị) thảo hịch Cần Vương được sĩ phu khắp nơi hưởng ứng lời kêu gọi, nổi lên chống Pháp, bấy giờ cụ Phan Văn Bình hưu trí, nhưng hưởng ứng Nghĩa Hội Cần Vương làm chuyển vận sứ (phụ  trách quân lương) ở đồn A-Bá Tiên Phước và lập đồn điền để trồng hoa màu tiếp tế cho Phong Trào Nghĩa Hội tại Quảng Nam /PTNHQN (từ tháng 7.1885 đến tháng  8.1887) dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Duy Hiệu (1847-1887) và tiến sĩ Trần Văn Dư (1839-1885).

TƯỞNG NIỆM PHAN CHÂU TRINH 1972-1926

Tổng trú sứ Bihourd đề nghị với Ðồng Khánh sai Nguyễn Thân đánh dẹp Phong Trào Nghĩa Hội Quảng Nam. Nguyễn Thân đánh Tam Kỳ và phá nhiều căn cứ quân Cần Vương, tiếp tục truy lùng bắt gia đình Nguyễn Duy Hiệu tại thượng nguyên Phước Sơn làm con tin, yêu cầu ông ra đầu hàng vì lòng hiếu thương mẹ già và gia đình. Ông phải về với triều đình (Ðồng Khánh) lãnh án tử hình. Ðồng Khánh lên ngôi 14.9.1885 làm vua bù nhìn. Triều đình có một số quan lại muốn yên thân cúi đầu tuân theo lệnh của bọn thực dân, xã hội và triều đình bị phân hóa trầm trọng chia làm hai phe.  Phe theo kháng chiến cứu quốc, phe còn lại hàng giặc để thừa hưởng, vinh thân phì gia.


Cuộc kháng chiến của vua Hàm Nghi thất bại, bị tên thổ phỉ Lê Quang Ngọc, và Nguyễn Ðình Thìn, chỉ điểm cho Pháp. Đêm 01.11.1888 bắt vua Hàm Nghi giao cho Ðại úy Boulanger ngày 04.11.1888, đến trung tuần tháng 8.1889 vua bị lưu đày sang Bắc Phi. Các phong trào Văn Thân, Cần Vương bị dẹp, nhưng không dập tắt lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam. Năm 1930 khởi nghĩa chống Pháp của Việt Nam Quốc Dân Ðảng /VNQDĐ dù thất bại "không thành công cũng thành nhân", không làm nao núng lòng yêu nước. Dân tộc Việt Nam luôn tranh đấu qua nhiều phòng trào đánh Tây, muốn thoát khỏi vòng nô lệ nên máu xương của dân quân tiếp tục đổ ra trên dòng sông lịch sử, cho đến ngày dành lại độc lập năm 1945. Bọn tay sai đắc lực như Nguyễn Thân (1840-1914), Hoàng Trọng Phu, Hoàng Cao Khải (1850-1933), Lê Hoan, Nguyễn Trọng Hợp (1834-1902), Phạm Ngọc Quát v.v. bị lịch sử phê phán, người đời nguyền rủa, hai tên phản quốc Ngọc và Thìn đều bị nghĩa quân Phan Ðình Phùng (1844-1895) giết để làm gương cho hậu thế.


Sau cơn Quốc biến và Gia biến, Phan Châu Trinh mồ côi mẹ lúc 6 tuổi, năm Đinh hợi 1887 thân phụ bị nạn qua đời, phòng trào cũng tan, ông từ giả chiến khu lúc 16 tuổi về quê sống với anh cả Phan Văn Cừ nuôi ông ăn học, ông là người hoạt bát tháo vát và vui tính. Năm 1892 (21 tuổi) kết giao với Huỳnh Thúc Kháng, đến năm 1898 ông được vào trường tỉnh do đốc Trần Đinh Phong (Mã Sơn) tại Thanh Chiêm quận Ðiện Bàn trông coi giảng dạy, có nhiều cơ hội tiếp xúc với nền văn minh phố Hội và có thêm bạn thân là Trần Quý Cáp. Năm 1901 đậu phó bảng, người anh cả mất năm 1902 ông về cư tang, ở nhà dạy học đến năm Quý mão 1903 lại được bổ dụng làm Thừa biện bộ Lễ.  Kinh đô Huế là Trung tâm văn hóa, trong thời gian làm quan ông tiếp xúc nhiều giới trí thức tân học như: Ðào Nguyên Phổ (1861-1907), Thân Trọng Huề (1869-1925) Phan Bội Châu (1867-1940). Tàu bè ngoại quốc đến Ðà Nẵng, bán sách cho sĩ phu Việt Nam, từ đó Phan Châu Trinh tiếp thu ý thức thế hệ mới, về tư tưởng Dân quyền và Dân chủ. Các cuộc chiến Trung Hoa Nhật Bản (1894-1895) chiến tranh Ðức Pháp (1870-1871), ảnh hưởng rất nhiều đến thành phần trí thức, cũng như sách Tân thư, của Khang Hữu Vi (K’ang Yu Wei 1858-1927) Lương Khải Siêu (Liang Ch’i Ch’ao 1837-1929) và của các tác giả: Montesquieu (1689-1755), Rousseu (1712-1778), Voltaire (1694-1778) được dịch sang Hán văn. Từ đó có một sự chuyển biến trong tư tưởng và cuộc đời của Phan Châu Trinh, nhưng nhà văn Nguyễn Văn Xuân cho rằng: Phan Châu Trinh ảnh hưởng sâu rộng tư tưởng Duy Tân của tác giả Nguyễn Lộ Trạch với "Thiên Hạ Ðại Thế Luận".

TƯỞNG NIỆM PHAN CHÂU TRINH 1972-1926

Phong Trào Duy Tân

Cuối năm 1904, Phan Châu Trinh từ quan, rời Huế không muốn làm việc trong cảnh nô lệ. Triều đình có Vua nhưng chỉ để thi hành mệnh lệnh của chính phủ bảo hộ không có quyền hành, "vận nước gặp cơn dâu biến... còn lòng  đâu áo mão xênh xang".  Ông cùng hai người bạn thân là Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp, không làm quan mà chọn con đường đấu tranh nhiều chông  gai, dấn thân hoạt động trong Phong Trào Duy Tân tại Quảng Nam.


Phong trào Duy Tân chủ trương bất bạo động, công khai hoạt động nhằm khai hóa dân tộc, "chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh" cải cách trên mọi lãnh vực, khuyến khích giáo dục bỏ lối học từ chương, truyền bá canh tân mở mang công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ, bỏ mê tín dị đoan, kêu gọi cắt tóc ngắn, cắt móng tay, phát động phong trào học Quốc ngữ, nhưng triều đình Huế vẫn duy trì lối học thi phú, qua các  loại sách như "Tứ Thư Ðại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh Tử và Ngũ kinh". Cho đến năm 1913 Triều đình bắt đầu cải cách, năm 1917 kỳ thi Hương cuối cùng chấm dứt chương trình học cổ điển. Trong lúc Tây Phương họ học toán, phát triển văn-minh, khoa-học, kỷ-thuật tiến bộ, người ta dùng kỷ nghệ nặng như đóng tàu, đúc súng…đem lại đời sống phồn thịnh.  Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp cùng nhau đi vào miền Nam, tới Bình Ðịnh gặp quan tỉnh kỳ khảo hạch, ông cùng hai bạn làm bài thơ "Chí Thành Thông Thánh" và bài phú "Danh Sơn Lương Ngọc" gây chấn động trong học giới và văn giới.


Việc đời ngoảnh lại thành không

Còn đâu giọt lụy non sông khóc người

Muôn dân luồn cúi tôi đòi

Văn chương bát cổ say hoài giấc mơ

Mặc ai chửi rủa tha hồ,

Xích xiềng này biết bao giờ tháo xong?

Anh em còn chút máu nồng

Hãy đem văn ấy đọc cùng nhau nghe.

(Á Nam Trần Tuấn Khải dịch)


Hai bài dự thi trên gây phản ứng mạnh tại trường thi, mục đích cảnh tỉnh học trò sĩ tử còn mê muội với từ chương thi phú, ham công danh quên đất nước đang chìm trong vòng nô lệ. Ðó cũng là cách vận động gây tiếng vang trong giới trí thức và quần chúng.


Chính quyền địa phương truy lùng tác giả các bài trên, nhưng các cụ đã vào tới Nha Trang, xem hạm đội Nga do đô đốc Rojestvensky chỉ huy tạm thả neo chờ ngày cấp cứu Lữ Thuận (Lu Shun). Ba người tới Phan Thiết gặp các ông Trương Gia Mô (1866-1930), Hồ Tá Bang (1875-1943), Nguyễn Trọng Lôi  (?-1911) cùng bàn chuyện Duy Tân, thành lập công ty Liên Thành và mở trường Dục Anh.  Phan Châu Trinh bị bệnh, không thể tiếp tục xuôi Nam. Phải ở lại dưỡng  bệnh. Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), Trần Quý Cáp (1870-1908) trở về hoạt động tại Quảng Nam, có thêm Lê Bá Trinh (1875- ?), Phan Thúc Duyện (1873-1944) là những người khoa bảng không ra làm quan, tham gia vận động mạnh cho Phong Trào Duy Tân với chủ thuyết Dân Quyền, được vận động trong quần chúng, thực hành theo phương thức hoạt động của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu. Khác với Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895), Nguyễn Trường Tộ (1828-1817), Phan Thanh Giản (1796-1867), Phạm Phú Thứ (1820-1883) viết nhiều điều trần gởi cho triều đình Huế đều bị bỏ quên!


Tại Quảng Nam các Thương hội, dệt các thứ vải dày có thể may Âu phục. Phan Châu Trinh đích thân làm gương mặc bộ đồ tây bằng vải nội, hàng vải tơ lụa nội hóa được cải tiến, làng Bảo An, Ðiện Bàn nổi tiếng dệt đẹp, cần phát triển thủ công nghệ để có thể cạnh tranh với tơ lụa nhập cảng. Nông Hội phát triển lớn nhất tại Yến Nê, (Ðiện Bàn) rộng chừng 20 mẫu trồng khoai, sắn, bắp, cho trồng cây dương liễu để cản gió theo hai bên bờ sông, còn lại dấu tích cho đến ngày nay. Mỹ Sơn (Duy Xuyên) rộng khoảng 40 mẫu trồng hoa màu và cấy lúa, Bửu Sơn (Ðại Lộc) khai phá để trồng lúa.


Về Thương nghiệp cạnh tranh với thương gia Trung Hoa. Các Thương hội tổ chức, phương pháp làm việc kết quả tốt như thương hội Phong Thử (Ðiện  Bàn) do Phan Thúc Duyện trông coi, địa điểm thuận lợi cho việc giao thông bằng đường thủy, ghe lớn có thể cập bến được tấp nập người đến buôn bán. Hội An thương cuộc do ông Bang Kỳ Lam phụ trách bán đủ loại sỉ và lẽ vải, gạo, đường, quế, trên các món hàng bày bán đều có định giá rỏ ràng nhân viên lịch sự tiếp khách… Phú Lâm (Tiên Phước) do Lê Cơ (1870-1918) tổ chức chương trình khuyến kích Công Thương Nghiệp, là bước tiến đầu tiên tại Quảng Nam từ từ ảnh hưởng đến thay đổi sinh hoạt Hà Nội và Sài Gòn. Các nhà nho tiến bộ tại Hà Nội đứng ra khuếch trương thương nghiệp là ông Ðỗ Chân Thiết mở hiệu Ðồng Lợi Tế ở phố Mã Mây, mở tiệm thuốc Bắc Tụy Phương ở phố Hàng Cỏ, Hoàng Tăng Bí mở hiệu Ðông Thành Xương ở Hàng Gai…Tại Sài gòn có Minh Tân Khách sạn của cụ Phủ Chiếu.

TƯỞNG NIỆM PHAN CHÂU TRINH 1972-1926

Phong Trào Duy Tân là cuộc cách mạng lớn trên mọi lãnh vực đầu Thế kỷ 20. Các trường dạy thêm chương trình chữ Quốc ngữ lan rộng trên khắp nẽo đường đất nước. Vua Thành Thái thường cải trang vi hành, nghe và ảnh hưởng Phong Trào Duy Tân, cắt bỏ cục tóc trên đầu, các quan ngạc nhiên lúc ngài ngự triều, nhà Vua tự làm gương đề xướng theo Duy Tân cải cách sinh hoạt để thúc đẩy dân tiến.


Thực dân Pháp kết án ai theo Duy Tân cắt tóc gọi là giặc cúp tóc. Ngày  30-7-1907 Toàn quyền Paul Beau kết tội vua Thành Thái bị bệnh tâm thần  và phế đế, lập Duy Tân (Vĩnh San) lên ngôi (1900-†1945). Phong Trào Duy Tân phát triển tốt đẹp tại quê nhà, Phan Châu Trinh ra Nghệ An gặp Ngô Ðức Kế đến Hà Nội tiếp xúc với số sĩ phu vận động mở rộng Phong Trào Duy Tân, ông có tài diễn thuyết, chinh phục được phái cựu học tham gia Phong Trào, khuyến khích mở trường dạy ngành nghề từ Công nghiệp cho đến Thương nghiệp, mở Nông hội và Thương hội nâng cao đời sống

về kinh tế, truyền bá chữ Quốc ngữ, đề xướng chủ thuyết Dân Quyền, được hoan hô đón nhận. Các nhà nho như cụ Phương Nam, Ðỗ Chân Thiết, Lương Trúc Ðàm (1879-1908) là những người tiên phong cắt tóc ngắn và ăn mặc Âu phục với hàng nội hóa.


Ông ích Ðường (1884-1908) cháu nội Ông Ích Khiêm hướng dẫn Phan Châu Trinh lên Yên Thế thăm lãnh tụ Hoàng Hoa Thám (1858-1913). Về Hà Nội gặp các ông Lương Văn Can, Nguyễn Quyền là người có công mở trường Ðông Kinh Nghĩa Thục.


Xuất ngoại lần thứ nhất

Cuối tháng 3 năm 1906 Phan Châu Trinh trốn đi sang Hồng Kông. Nhờ vào đường giây của Phong Trào Ðông Du (1906-1908) Tăng Bạt Hổ người có công đầu dẫn đường cho các nhà cách mạng Việt Nam. Phan Bội Châu và các đồng chí khởi xướng Phong Trào Ðông Du đưa du học sinh sang Nhật. Trên tàu các Cụ gặp Lý Tuệ làm việc đầu bếp, giúp đỡ từ đó Phan Châu Trinh, được Lý Tuệ dẫn đường xuống tàu cải trang làm bếp đi Hồng Kông gặp Phan Bội Châu (1867-1940), Cường Ðể (1882-1951 là cháu 5 đời vua Gia Long). Cùng nhau sang Quảng Châu thăm Lưu Vĩnh Phúc, Nguyễn Thiện Thuật (?-1841), Lương Ngọc Quyến (1890-1917).


Tháng 5-1906 cả 3 người đến Hoành Tân (Yokohama) và Ðông kinh (Tokyo), trong thời gian lưu lại Nhật, các cụ thấy nước Nhật hùng mạnh nhờ biết thay đổi chính sách cai trị duy tân của Minh-Trị-Thiên-Hoàng (Mutsu Hito 1852-1912). Nhật trở nên hùng mạnh thắng Trung Hoa năm 1895 đưa đến việc hai bên ký kết hoà ước Shimonoseki (Hạ Quan) ngày 17.04.1895. Nhật đánh bại quân Nga tại Tsushima (Ðối Mã) năm (1904-1905).


Phan Châu Trinh gặp giới chính khách Nhật, như Khuyển Dưởng Nghị (Inukai ki 1855-1932) Ðại Ôi Trọng Tín (Okuma Shigonebu 1838-1922) người Nhật xướng lên chủ nghĩa Ðại Ðông Á.  Phan Châu Trinh thấy chính sách của Nhật không thật tình giúp đỡ Việt  Nam…Dân tộc Việt Nam phải tự duy tân, nếu không được khai hóa thì không thể canh tân xứ sở....


Tư tưởng hai nhà cách mạng họ PHAN rất tiếc không tương đồng, Phan Bội Châu với khuynh hướng bạo động, duy trì chế độ Quân chủ trông cậy vào Nhật để chống Thực dân. Ngược lại Phan Châu Trinh chủ trương bất bạo động tân dân, không chấp nhận chế độ quân chủ, muốn khai thông dân trí thì phải cải cách, muốn có nhân quyền thì phải chấm dứt chế độ vua quan bù nhìn Nam Triều. Chủ trương dựa vào nước Pháp để khai hóa dân tộc tiến bộ, làm cuộc cách mạng văn hóa, khi đất nước mạnh có thể đấu tranh dành lại độc  lập, tiết kiệm xương máu. Nếu dựa vào nước Nhật để chống Pháp có tránh được việc "đuổi con hổ ra cửa trước, rước con gấu vào ngõ sau"?


Ðại Hàn bị Nhật đô hộ, cũng như Hiệp ước Pháp và Nhật ký ngày 10.7.1907 Pháp nhường cho Nhật số quyền lợi. Pháp yêu cầu chính phủ Nhật bắt các nhà Cách Mạng Việt Nam chống Tây, giải tán và trục xuất du học sinh.  Tháng 8.1908 Nhật trục xuất hàng trăm thanh niên Việt Nam bỗng nhiên rơi  vào cảnh bơ vơ không nơi nương tựa, năm 1909 Phan Bội Châu và Cường Ðể cùng chung số phận phải trốn sang Trung Hoa. Ðến tháng 10.1910 chính phủ Mãn Thanh khủng bố các nhà Cách Mạng Trung Hoa. Cường Ðể và Phan Bội Châu phải sang Thái Lan.


Ðệ nhị thế chiến 9.3.1945 Người Nhật lộ hẳn sự phản bội dân tộc Việt Nam, trước khi Phan Châu Trinh trở về Việt Nam tâm sự với Phan Bội Châu "Xem  dân trí Nhật rồi đem dân trí ta ra so sánh, thật không khác gì muốn đem con gà con đọ với con chim cắt già. Giờ bác ở đây, nên lo chuyên tâm ra  sức vào việc văn, thức tỉnh đồng bào cho khỏi tai điếc mắt tui còn việc  mở mang dìu dắt ở trong nước nhà thì tôi xin lảnh. Lưỡi tôi đang còn, người pháp chẳng làm gì tôi được mà lo"


Trở về nước hoạt động

Ðường  lối đấu tranh hai nhà cách mạng tuy khác nhau, nhưng cùng tình yêu đối  với Tổ quốc đồng bào. Phan Châu Trinh về nước công khai đấu tranh bất  bạo động, chính sách cai trị của chính phủ bảo hộ chỉ bần cùng hóa ngu dân, không thực lòng khai hóa dân tộc Việt Nam, đào tạo số người tay sai  làm giàu trên xương máu của dân tộc. Ngày 15-08-1906 gọi là "Phan Châu Trinh đầu thư cho Pháp". Gởi thư cho toàn quyền Paul Beau và khâm sứ  Trung kỳ Fernand Lévecque. Thư trình bày hoàn cảnh bi đát nhất của nhân dân dưới chính sách cai trị, những tệ trạng của quan lại Nam triều:


1/ Chính phủ bảo hộ dung dưỡng cho bọn quan lại An Nam để gây nên tệ lậu


2/ Chính phủ bảo hộ khi thị dân Việt Nam thái quá, khiến cho đôi bên phải xa cách


3/ Quan lại nhân cái sự ly gián ấy mà hành hạ dân


Phan Châu Trinh ghé thăm Lương Văn Can nói về tình hình nước Nhật, tháng  3.1907 tại phố Hàng Ðào Hà Nội các sĩ phu Bắc Kỳ ngồi lại với nhau. Cụ  Phan đề nghị mở trường dạy học, ý kiến nầy được chấp thuận lấy tên trường là Ðông Kinh Nghĩa Thục "tương tự như Khánh Ưng Nghĩa Thục" của Phúc Trạch bên Nhật, xin giấy  phép mở trường, chủ trương không lấy tiền học phí, mọi người tự nguyện  bỏ công, bỏ tiền, tài sản ra thành lập. Ngày khai giảng thu nhận học  sinh đông đảo. Bỏ lối học từ chương, chú trọng thường thức và thực nghiệm dạy theo phương pháp giáo dục mới, chương trình dạy chữ Quốc ngữ, chữ Hán và Pháp Văn. Phạm Ðình Ðối dạy môn toán học, thành phần giảng dạy của Ðông Kinh Nghĩa Thục là các nhà nho và tân học: Dương Bá Trạc,  Hoàng Tăng Bí, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học, Phan Huy Thịnh, Ðào Nguyên Phổ, Phan Tuấn Phong, Ðặng Kinh Luân, Nguyễn Hữu Cầu..vv.


Lương Văn Can làm thục trưởng, Nguyễn Quyền làm giám học. Phan Châu Trinh không giữ vai trò nào vì cụ Phan về miền Trung vận động tiếp cho Phong Trào Duy Tân.  Ðông Kinh Nghĩa Thục truyền bá văn hóa nước nhà, thêm tinh thần ái quốc, trường có một số nhà nho như Lương Trúc Ðàm, Dương Bá Trạc, Ðổ Chân Thiết… hoạt động ngầm cho phái bạo động (Phan Bôi Châu) nhiều cụ quá hăng hái giảng dạy kêu gọi lòng yêu nước, đưa đến chủ trương chống chính sách thuộc địa. Thực dân Pháp nghi ngờ cho mật thám theo dõi, tịch thu giấy phép giải tán trường học vào tháng 11.1907. Khép tội Ðông Kinh Nghĩa Thục là lò phiến loạn ở Bắc Kỳ, đóng cửa luôn tờ (Ðăng Cổ Tùng Báo) cấm lưu hành tàn trữ sách vở. Giáo viên, những người  trong tổ chức bị nghi ngờ, bị kết án tù, đày ra côn đảo.


Ðoàn kết Tôn Giáo.

Các  tỉnh miền Trung xảy ra chia rẽ với người theo Ðạo Thiên Chúa dưới thời Phong trào Cần vương. Giáo dân vùng Trà Kiệu quận Duy Xuyên bị cô lập, bị phân biệt xảy ra tranh chấp đổ máu...  Phan Châu Trinh đi khắp nơi trong tỉnh nhà, kêu gọi toàn dân đoàn kết, chia rẽ gây thêm cảnh khổ đau dân tộc có lợi cho thực dân. Cụ Phan không đặt vấn đề Lương-Giáo mọi người đều có trách nhiệm với quốc gia Việt Nam. Nhìn lại các nhà truyền giáo Tây Phương đã giúp ích cho văn học Việt Nam. Ðạo Thiên Chúa đào tạo những con Chiên ưu tú như Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) Trương Vĩnh Ký (1837-1898). Phan Châu Trinh tiếp xúc với các vị các linh mục người Pháp, kêu gọi họ giúp đỡ để khai hóa con Chiên Việt Nam, Phan Châu Trinh hỏi các Linh mục:


"Có lẽ dân An Nam không phải là con chung của Chúa Trời, nên dầu có theo giáo, chỉ có sớm chiều đọc mấy câu kinh, đến ngày lễ tới nhà thờ quỳ nghe giảng mà thôi sao?"


Lần đầu tiên trong đấu tranh sử nước nhà, giữa Lương-Giáo được hòa giải san bằng hố sâu ngăn cách, đoàn kết hoạt động với Phong Trào Duy Tân, làng Phước Kiều (Duy Xuyên) có cơ sở giáo dục Quảng Phước do một vị nhà dòng dạy học và tổ chức cơ sở chế biến kỷ nghệ đồ đồng rất tinh xảo như nghề  gia truyền cho đến ngày nay. Phong Trào Duy Tân giúp Dân trí được mở mang mạnh mẽ, nhiều người hưởng ứng nổi bật nhất, ông Lê Cơ thi đậu tú  tài nhưng chỉ làm lý trưởng, con cô cậu với Phan Châu Trinh. Nhân dân được học hỏi tiến bộ, hưởng ứng phong trào như cắt tóc ngắn, là một thành công lớn của Phong Trào Duy Tân, muốn bỏ được phong tục lâu đời  rất khó, hớt tóc có bài vè cúp tóc, được truyền tụng trong dân gian,  khuyến khích đàn ông hớt tóc ngắn. Phong Trào chủ trương lâu dài, khai trí dân tộc tiến bộ mau chóng, Dân tộc hiểu được các quyền tự do: Dân quyền và Nhân quyền, thì chính sách bảo hộ của người Pháp phải thay đổi.


Cuộc vận động đòi quyền sống, dù bất bạo động của Phong Trào Duy Tân, công  khai dần dần lan rộng, bởi vì thực dân Pháp và tay sai đàn áp bóc lột đánh thuế nặng, tất cả tai họa của xã hội trong giai đoạn nầy phản ảnh qua những câu ca dao


Ðời ông cho đến đời cha

Ðời nào cực khổ như ta đời nầy

Ngoài đồng cắm cọc giăng giây

Vườn nhà đóng thuế vợ gầy con khô.

Từ ngày Tây chiếm Ðế Ðô

Xâu cao thuế nặng biết chừng mô hỡi trời!


Diễn tiến cuộc biểu tình

Năm 1908 các điạ phương từ tỉnh Quảng Nam đến Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú  Yên, Thừa Thiên, Hà Tỉnh, Nghệ An nổi lên phong trào kháng thuế xin xâu.  Lúc đầu cuộc vận động biểu tình bất bạo động, có tầm mức quan trọng từ  trước chưa xảy ra ở Việt Nam. Tại quận Ðại lộc (11.03.1908) sau đó Ðiện  Bàn rồi các nơi đều hưởng ứng tham gia biểu tình kháng thuế, chống bọn  tay sai, đòi hỏi Dân quyền.  Thực dân Pháp không giải quyết nguyện vọng của toàn dân ra lệnh đàn áp.  Phong Trào như làng sóng lên cao, phẩn nộ trong người dân từ lâu bị đè nén và bộc phát. Thực dân Pháp lúc đầu để Phong Trào Duy Tân hoạt động vì quan niệm sĩ phu kêu gọi Duy tân, theo Âu hóa càng sớm càng mất dần dân tộc tính càng dễ cai trị. Không ngờ Phong Trào gây ảnh hưởng sâu rộng, đưa đến đấu tranh chống thuế xin xâu, đụng vào cái thực chất quyền lợi của thực dân. Nếu không đánh thuế vào dân, lấy tiền đâu nuôi đoàn quân viễn chinh, bộ máy cai trị tại Việt Nam, đem tiền bạc về cho nước Pháp.

Thực  dân và bọn tay sai quyết đập tan phong trào kháng thế xin xâu, dùng bạo lực súng đạn, đàn áp bắn giết đồng bào tham gia trên tay không vũ khí.  Kết án ngọn lửa đấu tranh ấy phát xuất từ Phong Trào Duy Tân, đồng thời  ngoài Bắc ngày 27.6.1908 xảy ra vụ Hà Thành đầu độc. Thực dân Pháp ra  lệnh bắt bỏ tù hàng loạt từ Trung đến Bắc các sĩ phu yêu nước như: Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Ðức Kế, Châu Thượng Văn (1856-1908), Nguyễn Thượng  Hiền, Lê Cơ, Phan Khôi Tiểu La, Nguyễn Thành (1863-1911) vv.. đến nhà tù Côn đảo cũng như Lao Bảo.


Kết án xử chém những người dẫn đầu đấu tranh tại Quảng Nam: Trần Thuyết (1857-1908 ngày 8-4 tại Tam Kỳ), Ông Ích Ðường (bị chém ngày 24-4 tại  Túy Loan), các ông Nguyễn Cang, Nguyễn Dực, Phan Tham, Trần Phước, đều bị chém tháng 5 tại Duy Xuyên. Phong trào đấu tranh máu đổ ra tô thắm thêm trang sử Việt Nam oai hùng.  Phong Trào xin thuế bị dẹp vì thiếu tổ chức không có người chỉ huy tổng quát. Phong Trào Duy Tân dù thất bại nhưng nó còn trường tồn mãi trong lịch sử nước nhà.


Phong Trào có các ưu điểm: tin vào việc tự khai hóa dân tộc, phát triển các ngành nghề phù hợp với sinh hoạt địa phương, Công-Thương-Nghiệp phải phát triển toàn diện, không có tinh thần vọng ngoại, truyền bá chữ Quốc ngữ... Áp dụng chủ thuyết Dân quyền hành động có lý tưởng, xây dựng đất  nước quan tâm đến dân tộc phải tự cường và đoàn kết


Trần Quý Cáp (làm giáo học tại Khánh Hòa) tích cực hoạt động duy tân, nâng cao dân trí, dân sinh nên được nhóm sĩ phu kính trọng xem là "lãnh tụ trong nhóm tân học". Bị tên khốn nạn Bố chánh Phạm Ngọc Quát, bắt  (16.04.1908) đổ tội cho cụ Trần xách động và đồng lỏa với phong trào  kháng thuế xin xâu. Bản án dành cho Trần Quý Cáp là tử hình chém ngang lưng năm 1908, được gọi là bản án "mạc tu hửu" nghĩa là chẳng cần có tội, muốn giết thì giết, dẹp hết các người yêu nước để bọn thực dân rảnh tay cai trị.


Nhà cầm quyền muốn tử hình Phan Châu Trinh không thực hiện được, lần nầy phải giết gấp Trần Quý Cáp, tuyên án xử chém ngang lưng tại Khánh Hòa,  đến 1924 Trần Quý Cáp được khôi phục phẩm hàm, nhưng ông đã an giấc nghìn thu! Hội An có trường trung học Trần Quý Cáp đến đệ nhị cấp, thành lập năm 1952 đào tạo ra nhiêu nhân tài của xứ Quảng.


Phan Châu Trinh công khai hoạt động làm cho người Pháp rất lo ngại. Louis Bonhoure toàn quyền Ðông Dương nhận xét: “Phan Châu Trinh không tỏ ra bạo động như Phan Bội Châu nhưng nguy hiểm hơn cho sự thống trị của người Pháp tại Việt Nam”.


Vì xảy ra vụ chống thuế bùng nổ tại Quảng Nam, Công sứ Lévecque yêu cầu thống sứ Bắc Kỳ Joseph de Mirabel bắt Phan Châu Trinh ngày 10.04.1908 tại Hà nội giải về Huế giam ở toà Khâm sứ, (khu vực trường Ðại học Sư Phạm trước 1975). Người Pháp bề ngoài văn minh nhưng chẳng hơn gì triều  đình Huế về những điều hủ bại.  Phan Châu Trinh phản đối chính phủ Pháp  kiệt thực 7 ngày, Khâm sứ Lévecque là con cáo già thực dân, muốn ném đá  dấu tay, trả cụ cho Cơ Mật Viện để toà An Nam xét xử, nếu xét theo luật  Gia Long điều 223 tội nhân bị ghép làm loạn xách động bị xử trảm. Các  quan lại Nam triều vốn thù ghét Phan Châu Trinh đã phê phán chế độ quân  chủ làm tay sai, Nam triều lấy cơ hội nầy lên án tử hình, nhưng ở Hà Nội  cụ Phan chơi thân Babut Ernest Chủ nhiệm tờ Ðại Việt Tân Báo và có chân  trong Hội Nhân Quyền Ligue des Droits de L’ Homme. Ðược Babut Ernest  tận tâm can thiệp lên thẳng phủ Toàn quyền xin tái thẩm vụ án, yêu cầu  chính phủ Pháp can thiệp giảm án. Tóa án An Nam không thể thi hành án tử  hình đổi lại án chung thân khổ sai đày ra Côn đảo Cụ Phan phẩn nộ trước  bản án và nói: "Một  dân tộc nào có người tù về quốc sự như thế thì dân tộc ấy càng thêm vẽ vang. Một dân tộc không có người ở tù về quốc sự thì cái dân tộc ấy là khối dân tộc vô hồn thôi".


Ngày 04.04.1908 cụ Phan bị đày ra Côn đảo ứng khẩu bài thơ


Ra cửa thành nam mang xiềng rột rạt

Còn lưỡi này ta hát ta ca

Dân hèn nước cũng tiêu ma

Chi còn chả sợ nữa là côn lôn


Những năm tù Côn đảo, cụ Phan cảm xúc cho thân phận, man mát lòng cố quốc làm thơ cho quên nỗi sầu xa xứ. Trong lúc dân tộc sống khổ đau dưới gót giày đinh của thực dân Pháp dẫm nát Quê Hương


Làm trai đứng giữa đất Côn lôn

Lừng lẫy làm cho lỡ núi non

Xách búa đánh tan năm bảy đống

Ra tay đập bể mấy trăm hòn

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi

Mưa nắng chi sờn dạ sắt son

Những kẻ vá trời khi lỡ bước

Gian nan nào sá sự con con.

(Đi đập đá)


Cụ  bị đày ra Côn đảo được báo chí Hội Nhân Quyền thân oan và vận động được tự do, chính phủ bảo hộ nhận thấy dư luận trong cũng như ngoài nước, muốn ngăn ngừa bớt phẩn nộ của sĩ phu Việt Nam. Chính phủ cử Thống đốc  Nam Việt ra Côn đảo thẩm vấn cụ Phan cho về lại Mỹ Tho. Thủ tướng Pháp  ông Poincaré ký lệnh tha, quan Toàn quyền Ðông Pháp ông Klobukowsky  (1908-1911) Tổng trưởng bộ thuộc địa Trouillot cùng các quan khác tại Sàigòn xét án và ân xá. Tuyên báo trả tự do nhưng cụ bị quản thúc, Cụ  nhất định không chịu phản đối đến cùng. Chính phủ Pháp nhượng bộ cho tự do hoàn toàn. Ở Mỹ Tho thời gian thấy tinh thần đồng bào ở Nam Việt lụn bại hơn đồng bào ngoài miền Trung và Bắc. Cụ phải ngậm ngùi cho trình  trạng dân tộc bị đô hộ, các bạn thân chiến hữu của cụ Phan phần lớn bị, bắt đày ra Côn đảo. Thực dân Pháp theo dõi đàn áp khắp nơi rất khó hoạt  động. Cụ Phan thoát cảnh tù đày nhờ nhà báo Babut và Hội Nhân quyền can thiệp.


Phan Châu Trinh cùng với người con trai làm đơn xin nhập cảnh Pháp. Toàn quyền Klobukowdky cho phép, nghĩ cụ là ông quan già không biết Pháp ngữ, có đến Paris cũng chẳng làm được gì bất lợi cho chính sách thuộc địa của Pháp. Nhưng Phan Châu Trinh tin tưởng đến Pháp có thể vận động rộng rãi với chính khách Pháp văn minh tiến bộ, đòi hỏi chính phủ Pháp thay đổi chính sách thuộc địa tại Việt Nam và Ðông Dương, kêu gọi Pháp trả tự do cho các tù nhân chính trị Việt Nam.


Xuất ngoại lần thứ 2

Năm 1911 Phan Châu Trinh theo Toàn quyền Klobukowsky sang Pháp, cụ biết trước các sĩ phu Việt Nam yêu nước xúc động mạnh với tin cuộc cách mạng Tân Hợi 19.08.1911, Trung Hoa lật đổ được chính thể chuyên chế, bước sang chế độ Dân chủ, tại Việt Nam các sĩ phu yêu nước sẽ tiếp tục nổi dậy chống Pháp dành độc lập, không tránh được cảnh chiến tranh, gây thêm khổ đau, vốn cụ chủ trương Pháp-Việt đề huề xem như nền tảng tư tưởng dân chủ xây dựng Việt Nam.  Sử sách thế giới ca tụng Mohandas Karamchand Gandhi (1867-1948) đấu tranh bất bạo động với người Anh dành độc lập cho Ấn Ðộ, nhưng nước Việt Nam nhỏ bé thời ấy chí sĩ Phan Châu Trinh, đấu tranh dành độc lập với thực dân Pháp bất bạo động trước Gandhi. Chủ trương của cụ Phan: "không nên trông người ngoài trông người ngoài là ngu, không nên bạo động, bạo động là chết. Tôi chỉ có một lời để nói với đồng bào, không gì bằng học...vv  Chỉ nên đề xướng dân quyền, dân đã biết có quyền thì việc khác có thể làm"


Tàu đến cảng Marseille, cụ Phan và con trai được đón lên tàu lửa về Paris, ở trọ trên đường Gay Lussac, sau về số 32 Vouillé quận 15. Cụ tiếp xúc với Messimy, Bộ trưởng Bộ Thuộc Ðịa và Albert Sarraut sắp sang làm Toàn quyền tại Ðông Dương. Ông Jules Roux đại úy từng làm việc tại Tòa án binh ở Bắc Bộ từ năm 1904-1909, rất ngưởng mộ cụ Phan đến tiếp xúc giúp đỡ và dịch các thư sang Pháp văn, gởi cho Bộ Thuộc Ðịa Pháp và ông Phan Văn Trường (1875-1933), nhỏ hơn cụ Phan 3 tuổi lúc ở Hà Nội làm việc cho tòa Khâm sứ Bắc Kỳ. Cuối năm 1908 được tuyển sang Paris làm phụ giảng tiếng Việt ở trường Ngôn Ngữ Phương Ðông và tiếp tục học đỗ cử nhân luật, có quốc tịch Pháp. Từ năm 1910 ông thuê nhà số 6 Villa des Gobelins. Nơi đây như trụ sở của người Việt yêu nước, cụ Phan cùng đến ở chung thời gian dài, Việt kiều, sinh viên sống tại Paris lúc bấy giờ khoảng hơn 100 người.


Cụ Phan và Phan Văn Trường trở thành cột trụ của phong trào Việt Kiều tại Pháp, Phan Châu Trinh viết các bản điều trần gởi cho chính phủ Pháp, nêu lý do Việt Nam được Pháp bảo hộ, nhưng không có tự do, công dân Việt Nam yêu nước chỉ trích chính sách cai trị, đều bị kết án tử hình và bỏ  tù, vv.. cụ viết "Trung Kỳ Dân Biến Thỉ Mạt Ký",  Jules Roux dịch sang Pháp văn. Tài liệu nầy binh vực, kêu oan cho Trần Quý Cáp và nỗi oan ức của người Việt bi áp bức gây dư luận tại Paris (gởi kèm đến Albert Sarraut chuẩn bị sang làm toàn quyền tại Ðông Dương) gởi thư phản đối chính sách đô hộ tại Việt Nam. Khâm sứ Mahé muốn đào lăng vua Tự Ðức (1913) tìm vàng, cụ viết báo phản đối việc làm thiếu đạo đức, đi diễn thuyết trong tập thể Kiều bào, kêu gọi lòng yêu nước hướng về Quê hương và thường tiếp xúc với người Pháp có lòng nhân đạo, bác ái bày tỏ nỗi lòng và chỉ trích chính sách cai trị tàn ác của Pháp ở Ðông  Dương của Sarraut: "Cách cai trị rộng rãi bên An Nam của ông ấy thế nào? Nói những sự cải cách giả dối, như viện tư vấn, pháp luật, học hành, sự đầu độc dân ta bằng rượu, bằng thuốc phiện, và sự đoạt quyền tự do của nhân dân ta..."


Tháng  9.1914 chiến tranh Ðức Pháp bùng nổ. Ðức tổng tấn công mặt trận La  Somme, vua Duy Tân (Vĩnh San) nổi dậy chống Pháp ngày 6.5.1916 thất bại bị truất phế đày sang đảo Réunion... Pháp tình nghi Việt Kiều có tinh  thần chống Pháp liên hệ với Ðức, Phan Văn Tường bị giam ở lao Cherchemidi và Phan Châu Trinh bị giam ngục Santé (Prison de la Santé)  Bên quê nhà người vợ hiền bị bệnh qua đời ngày 12.5.1914. Cuộc đời của  bà đã hy sinh lo gia đình để chồng hoạt động cách mạng. (chúng ta cần phải vinh danh người đàn bà lý tưởng nầy!).  Hai người con gái: Phan Thị Châu Liên (tức cô Đậu 1901- ?) chồng là ông đốc học Lê Ấm (1897-1976)  ông bà Lê Ấm ở nhà thờ cụ Phan gần ngã năm Hoàng Diệu Ðà Nẵng Ông bà Lê  Ấm có con trai Lê Khâm (1930-1995) tập kết ra Bắc theo học Đại học tổng hợp Hà nội là một nhà văn đã qua đời) và người con gái là Lê Thị Minh.  Phan Thị Châu Lan (tức cô Mè 1904 -1944) chồng là ông Nguyễn Ðồng Hợi làm tham tá công chánh (Agent technique) là thân sinh của bà Nguyễn Thị  Bình (các cháu không theo thuyết Dân Quyền của ông ngoại, ngược lại theo cộng sản Marxismus).


Các ông Marius Moutet, Jules Roux bênh vực, cãi với viên đại lý Tòa án binh Ðệ nhất tại Paris đến tháng 7-1915 chính phủ Poincaré trả tự do cho cụ Phan. Các quan Bộ Thuộc Ðiạ coi về Ðông Pháp, cắt tiền phụ cấp 450 quan  gây đời sống cụ càng khó khăn hơn. Cụ học nghề rửa hình mỗi ngày được 30 quan nuôi con trai là Phan Châu Dật học trung học, dù hoàn cảnh khó  khăn không muốn lệ thuộc đồng tiền mua chuộc, cụ sống với lý tưởng cao đẹp : "phú qúy không tham lam, nghèo khổ không thay đổi lòng dạ, sức mạnh không khuất phục".


Năm 1917 Phan Châu Trinh bị bệnh nặng điều trị lâu, Phan Châu Dật  (1897-1921) không muốn nhận giúp đỡ của gia đình ông Roux, tìm việc đưa hàng ở hãng Au Bon Marché để nuôi cha. Vì vất vả và thiếu thốn bị nhiểm bệnh, anh phải bỏ học về nước ngày 27.09.1919 và qua đời tại Huế ngày14.02.1921 thi hài được đem về mai táng cạnh mộ Mẹ tại Tây Lộc.


Vào khoảng cuối năm 1916 sang đầu năm 1917 Nguyễn Ái Quốc đến Paris được Phan Châu Trinh giúp đỡ. Nguyễn Ái Quốc viết: "Cụ Phan đã giúp mình rất nhiều, thực sự là người đỡ đầu cho mình trong một thời gian khi mình ở Paris".  Năm 1920 tư tưởng hoạt động Nguyễn Ái Quốc khác Phan Châu Trinh, ông ta  theo chủ nghĩa cộng sản quốc tế, tham dự đại hội Tours và sang Liên Xô năm 1923? Nếu Nguyễn Ái Quốc tiếp tục theo đường lối hoạt động của Phan Châu Trinh thì lịch sử Việt Nam đã thay đổi.


Pháp tổ chức cuộc triển lãm quốc tế tại Marseille năm 1922 vua Khải Ðịnh  (1916-1925) sang tham dự, lối phục sức cho đến việc tiếp xúc ngoại giao  những điều chướng tai gai mắt. Cụ viết bằng chữ Hán gởi đến vua Khải  Ðịnh "Ký Khải Ðịnh Hoàng Ðế Thư" ngày 15-7-1922 kể bảy tội là "tôn  bậy quân quyền, lạm hành thưởng phạt, thích chuộng sự quỳ lạy, xa xỉ  quá độ, ăn bận không phải lối, tội chơi bời, chuyến đi có ám muội". Dịch ra Việt ngữ và Pháp văn đăng trên báo chí gây dư luận xôn xao tại Pháp,  vua Khải Ðịnh nhận thư về nước thời gian ngắn băng hà.


Phan Châu Trinh ở Paris 14 năm, gây ảnh hưởng lòng yêu nước sâu rộng trong giới Việt Kiều và sinh viên, người Pháp kính nể xem cụ Phan là chính trị gia, đại diện cho người Việt tại thủ đô Paris và các nhà cách mạng Việt Nam: "Ông  vừa thể hiện tính kiên quyết, thẳng thắng, vừa biết thận trọng cân nhắc lời lẽ, thông minh nhạy bén trong hiểu và đoán ý người khác, có quan điểm đạo nghĩa sâu sắc, coi thường mặt vật chất kinh tế".

TƯỞNG NIỆM PHAN CHÂU TRINH 1972-1926

Phan Châu Trinh về nước bị bệnh mất

Phan Châu Trinh xuống tàu Fontainebleau, ngày 29.5.1925 sau một tháng, cụ Phan và Nguyễn An Ninh về tới Sài Gòn 26-6-1925. Nguyễn An Ninh đưa Phan Châu Trinh về thẳng khách sạn Chiêu Nam Lầu (*). Cho đến 29-6-1925 được Nguyễn An Ninh đưa về nhà cha của ông, là cụ Nguyễn An Khương, ở Mỹ Hoà để tiện việc tiếp đón bạn bè đến thăm hỏi, trao đổi công việc; đồng thời cũng để tiện cho cụ Nguyễn An Cư (Chú ruột của Nguyễn An Ninh, một lương y nổi tiếng ở Nam Kỳ chăm sóc sức khỏe cho Phan Châu Trinh đang  thời kỳ suy yếu nhất. Thời gian ở Chiêu Nam Lầu và tại nhà cụ Nguyễn An Khương,  Phan Châu Trinh tiếp xúc với các nhân vật như: Trần Quang Nghiêm, Nguyễn Kim Ðính, Khánh Ký, Lâm Hiệp Châu, De Jean de la Bâtre, Paul  Monin, Malraux... Trong các cuộc tiếp xúc nầy, cụ Phan bày tỏ tâm tình: "Một  khi đã trở lại sống trên quê hương xứ sở, tôi nguyện đem hết nghị lực bình sinh mà thức tỉnh dân khí ba miền đồng tâm, hiệp lực đạp đổ cường quyền áp chế".


Chính vì tâm quyết phụng sự cho dân quyền, nên dù sức khỏe còn yếu, cụ Phan cùng Nguyễn An Ninh (với vợ chồng người con gái là ông bà Lê Ấm) đi xuống các tỉnh Trà Vinh, Mỹ Tho... để vận động tài chánh cho việc tái bản tờ "La Cloche Fêlée". Nhờ vậy, ngày 26-11-1925, báo "La Cloche  Fêlée" số 20 được tái bản. Thời gian bị bệnh nhưng cụ cố gắng diễn  thuyết thêm hai đề tài


-Ðạo đức và luân lý đông tây

-Quân trị chủ nghiã và dân trị chủ nghĩa


Bài diễn văn cuối cùng Phan Châu Trinh nói chuyện tại Hội Thanh Niên Sàigòn  "Tôi nghĩ rằng vì cái độc quân chủ nó giết hẳn cái lòng ái quốc của dân  tộc Việt Nam ta.. Nói theo đạo Nho đó kỳ thật không có thi hành một chút đạo Nho nào, chỉ còn sót lại một hai điều trong gia đình mà thôi, kỳ dư là những điều mấy ông Vua chuyên chế đựa vào đạo Nho để đè nén  dân".


Về Ðạo Ðức và Luân Lý Ðông Tây


"Xem  như thế thì xưa nay nước ta không có quốc gia luân lý, chỉ có một cái  luật via tôi bắt buộc dân phải theo vua với dân không có luân lý gì dính  nhau, chẳng qua vua và tôi tớ của vua hiệp lại với nhau lấy sức mạnh để  đè lên dân mà thôi … Nay muốn một ngày kia nước Việt nam được tự do độc  lập thì trước hết dân Việt nam phải đoàn kết".


Các bài diễn thuyết của cụ Phan gây ảnh hưởng sâu xa đến thế hệ trẻ văn  minh tại Sàigòn, tiêu biểu trong đó có nhà cách mạng Tạ Thu Thâu  (1906-1945) Trong thời gian trở về Sài gòn cụ bị bệnh được cả gia đình  nhà cách mạng Nguyễn An Ninh (1900-1943) lo giúp đỡ thuốc men, tiếp đón  thân nhân và khách đến thăm và cho đến những ngày cuối cùng. Tình thần  gia đình Nguyễn An Ninh thật đáng quý lưu danh cho hậu thế, nhưng thương  tiếc thay Phan Châu Trinh đang thoi thóp trên giường bệnh lại hay tin  Nguyễn An Ninh đã bị bọn mật thám Pháp bắt tại nhà. Vào lúc 11 giờ 30  trưa 24-3-1926.  Phan Châu Trinh trút hơi thở cuối cùng vào lúc 21 giờ  30 tối 24.3.1926 tại khách sạn Chiêu Nam Lầu và được đem quàn tại nhà số  54 đường Pellerin, nhà của ông Huỳnh Đình Điển (nay là đường Nguyễn Thị  Minh Khai tức đường Pasteur trước 30-4-1975)


Ủy  Ban tổ chức lễ quốc táng nhà yêu nước Phan Châu Trinh đã được hình  thành ngay trong đêm 24.3.1926 hưởng dương 56 tuổi. Những thành viên của  ủy ban tổ chức tang lễ nhà chí sĩ Phan Châu Trinh gồm nhiều nhân sĩ,  trí thức. Tang lễ được đại diện thân hào nhân sĩ Sài Gòn tổ chức cử hành  theo nghi thức quốc tang. Hai người con gái đã có mặt bên linh cữu của  cha, tại Sài Gòn không phân biệt chính trị, đảng phái, tôn giáo đều tham  dự, đưa linh cữu cụ Phan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của  hội Gò Công tương tế.


Hàng ngàn câu đối, trướng, la liệt bàn phúng điếu các Sư chùa Nam Sơn tỉnh Sóc trăng gởi mấy câu đối.


Tiên sinh thật là vị cao tăng trong giác thế, gồm đủ từ bi và trí huệ.

Người đời sau ngưỡng trông tòa pháp Cộng Hòa, biết bao nhiêu công đức như cát sông Hồng Hà


Hai  mươi năm trống sớm chuông chiều, khua tỉnh ái hà con ma chuyên chế,  nhìn muôn dặm mưa dòn gió dập, kêu gọi người ngủ mê trong biển trần


Phan Bội Châu đang được an trí ở Huế thay mặt đồng bào Huế gởi 2 câu đối


Thương hải vi điền, Tinh vệ hàm thạch

Chung Kỳ ký một, Bá Nha đoạn huyền


Huỳnh Thúc Kháng thay mặt cho anh em Trung - Việt đã đọc một bài điếu văn  mang ý nghĩa lịch sử rõ nét nhất về quan điểm chính trị "Một  đoạn lịch sử của tiên sinh hơn hai mươi năm trời, nào bị tù đày, ở nước này sang nước khác, trải bao nhiêu phen nguy hiểm, trong giây phút này không thể lược thuật lại cho được; chúng tôi xin tóm tắt lại mà nói sơ: Chủ nghĩa tiên sinh đệ nhất là đánh đổ chuyên chế, làm cho dân quyền tự do, còn cái phương pháp  tiến hành thì tiên sinh thường nói rằng:


-Tình  hình trong nước ta bây giờ đang vào nguy ngập, nếu muốn cải cách thì  cần liên lạc đoàn thể mới được. Tiếc cho người nước mình còn đang mê  mộng, đồng chí với tiên sinh chẳng được mấy người. Vì vậy mà tấm lòng bị  phân hóa ra uất ức, uất ức hóa nên đại bệnh huống gì những điều mắt  thấy tai nghe dể làm cho tiên sinh cảm xúc mà đau được, chết được,  thương ôi!


-Thôi,  đất vàng một nắm, giấc mộng ngàn thu, sự nghiệp anh hùng, ngày nay hết  cuộc. Chúng tôi chỉ mong mai sau này những người kế chí tiên sinh, làm  cho vẻ vang dân tộc Việt Nam ta."


Phan Châu Trinh tranh đấu bất bạo động với chủ thuyết Dân Quyền,  Phong Trào Duy Tân làm thay đổi lịch sử Việt Nam dưới thời thuộc địa,  từ đó người Pháp phải thay đổi chính sách cai trị. Phan Châu Trinh một  vì sao sáng trên vòm trời Việt Nam của đầu Thế kỷ 20.


Chủ  trương chính trị của Phan Châu Trinh có thể được xem là nền tảng của hệ  tư tưởng dân chủ Việt Nam ngày nay. Trước Phan Châu Trinh, tại Việt nam  chưa có ai nghĩ đến DÂN CHỦ DÂN QUYỀN. Chẳng những Phan Châu Trinh là  người đầu tiên thổi một luồng gió mới vào chính trường Việt Nam, Cụ Phan  là người Việt Nam đầu tiên gây được uy tín lớn lao với chính trường  nước Pháp là nước đang đô hộ Việt Nam. (18).

Phan Châu Trinh sống phục vụ lý tưởng, chủ trương xây dựng đất nước vững chắc khai dân trí, giành lại độc lập. Mong ước Dân QuyềnNhân Quyền chưa thành công, thì cụ đã ra đi nhưng để lại những tác phẩm văn  chương, giá trị đạo đức và quan điểm hoạt động chính trị bất bạo động.


Đầu Pháp chính phủ thư (1906)

Hợp quần doanh sinh thuyết quốc am tự (1907)

Tỉnh quốc hồn ca I & II (1907)

Tuồng Trưng nữ Vương soạn chung với Hùynh thúc Kháng,Phan Thúc Duyện (1910)

Trong thời gian sống ở Paris và về nước viết các tác phẩm

Trung kỳ dân biến thỉ mạt ký (1911)

Giai nhân kỳ ngộ (1913-1915)

Tây Hồ và Santé thi tập! (1914-1915)

Khải Ðịnh Hoàng Ðế thư (1922)

Bức thư trả lời cho người học trò tên Ðông (1925)

Ðông Dương Chính trị luận  (1925)


Tinh  thần của cụ Phan còn ảnh hưởng đến ngày nay. Người dân xứ Quảng luôn  tưởng nhớ cụ Phan Châu Trinh, gần ngã năm Hoàng Diệu có nhà Thờ trước  1975 ông Lê Ấm trông nom thờ phụng. Trường Trung học PCT Đà Nẵng thành  lập năm 1952 đào tạo nhiều nhân tài cho Quảng – Đà phục vụ đất nước.


Nguyễn Quý Ðại (cựu Học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng)


Tài liệu tham khảo


-Quảng Nam trong lịch sử tác giả Trần Gia Phụng Nxb Non Nước Toronto 2000

-Phan Châu Trinh (1872 - 1926) Tác giả Thế Nguyên tủ sách Tân Việt

-Phong Trào Duy Tân tác giả Nguyễn Văn Xuân Nxb Lá Bối

-Thành Thái người điên thế kỷ tác giả Thái Vũ Nxb Văn Học

-Những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp 1911-1925 Tác giả Thu Trang Nxb Văn Học

-Từ Hi Thái Hậu cuốn 2 tác giả Mộng Bình Sơn Nxb Xuân Thu

-Bộ Quân sử do bộ tổng tham QLVNCH mưu xuất bản

-Quảng Nam đất nước và nhân vật 1 &2 Nguyễn Quyết Thắng

Hình trên Internet

*  Khách sạn Chiêu Nam Lầu do chính bà Nguyễn Thị Xuyên (bí danh Chiêu Nam  Lầu) là cô quản, nhằm làm nơi liên lạc, đưa đón, học tập và an dưỡng  các sĩ phu đương thời; còn là nơi đưa rước du ruột của Nguyễn An Ninh,  cùng bà Nguyễn An Khương (mẹ của Nguyễn An Ninh) tổ chức và cai học sinh  sang Nhật trong phong trào Ðông Du. Ðịa điểm khách sạn tại số 49 Nguyễn  Huệ ngày naỵ


https://www.facebook.com/NguoiDamPhan/videos/575664123205445


hive-didver6.gif
bottom of page